Pháp luật

Không đủ thông tin, làm sao góp ý?

Ngày đăng: 30/06/2021 08:28 AM

TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG HÀ NỘI TẠI TP.HCM: "Không đủ thông tin, làm sao góp ý?"

Luật khám và chữa bệnh Việt Nam

Ngày đăng: 30/06/2021 07:56 AM

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khám bệnh, chữa bệnh.