Đầu Tư Liên Doanh - Liên Kết

Chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập

Ngày đăng: 02/08/2021 04:42 PM

Thực hiện Chỉ thị số số 22/CT-BYT ngày 01/10/2020 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh công tác liên doanh, liên kết trong các cơ sở y tế công lập, Sở Y tế vừa ban hành Công văn sô 2846/SYT- KHTC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị này trong các cơ sở y tế công lập